Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Turku Science Park Oy:ssä

Rekisteröidyn oikeudet

Jos olet Turku Science Park Oy tietosuojaselosteiden kuvaamissa henkilötietoja sisältävissä rekistereissä Sinulla on oikeus:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada jäljennös henkilötiedoista sekä seuraavat tiedot: a) käsittelyn tarkoitukset; b) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; d) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittä­miskriteerit; e) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; g) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; h) automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidyllä

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, tietyin poikkeuksin.

4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista: a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos:
a) käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen; ja
b) käsittely suoritetaan automaattisesti.

6. Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu julkisenvallan käyttöön tai oikeutettuun etuun tai koskee suoramarkkinointia.

7. Valitusoikeus

Jos katsot että henkilötietojen käsittely rikkoo voimassaolevaa lainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut. 

 

Henkilötietojen käsittelyä koskeva pyyntö

Voit lähettää henkilötietoihisi liittyvän pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@turkubusinessregion.com.

 

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa on kuvattu henkilötietojen käsittelyn periaatteet Turku Science Park Oy:ssä. Sovellamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksessa (GDPR) annettuja ohjeistuksia.

Turku Science Park Oy:n asiakkuudenhallinnan tietosuojaseloste

Turku Science Park Oy:n hanketoiminnan tietosuojaseloste

Evästekäytännöt