Tarjouspyyntö

Av-sisältöjen hyödyntäminen matkailukohteessa: Turun seudulle sijoittuvaan elokuvaan tai tv-sarjaan perustuvan matkailutuotteen sisältöjen suunnittelu ja toteutus.

Turku Science Park Oy / Länsi-Suomen elokuvakomissio pyytää tarjousta Turun seudulle sijoittuvaan elokuvaan tai tv-sarjaan perustuvan matkailukohteen sisältöjen tuottamisesta.

Taustaa

Näkyminen elokuvassa tai tv-sarjassa lisää alueen kiinnostavuutta ja vetovoimaa matkailukohteena. Tämän lisäksi on mahdollista hyödyntää elokuvasisältöjä matkailutuotteissa joko luomalla uutta sisältöä jo olemassa oleviin kohteisiin tai kokonaan uusien matkailutuotteiden ja palvelujen luomisessa.

Matkailutuotteen kehittäminen valmistellaan samaan aikaan elokuvan tai tv-sarjan tuotannon kanssa. Elokuvan tai tv-sarjan lavasteita, rekvisiittaa sekä toteutettavia pukukokonaisuuksia hyödynnetään suunnitellusti kuvausten jälkeen matkailutuotteissa (esim. toiminnallinen näyttely, mobiilisovellukset, teemoitetut tapahtumat ja opastetut kierrokset).  Lisäksi lavasteita ja pukuja tai niiden duplikaatteja sekä mahdollisia myytäviä mallistoja käytetään ja niitä hyödynnetään matkailutuotteen sisältöinä.

Tarpeet ja vaatimukset

Valittavan tahon tulee olla tuotantoyhtiö, jolla on vahva osaaminen ja kokemus elokuvien ja/tai tv-sarjojen tuottamisesta sekä tarvittava osaaminen ja valmius osallistua uudenlaiseen, tuotannon sisältöjä matkailutuotteissa hyödyntävään projektiin.

Tarjouksen tulee sisältää kuvaus Turun seudulle sijoittuvan koko perheen elokuvan tai tv-sarjan sisältöjen hyödyntämisestä matkailutuotteissa ja -palveluissa, kuten lavasteet, rekvisiitta, roolihahmot, puvut jne.

 • Millaiset puku-, lavaste- ja rekvisiittakokonaisuudet voidaan koota toiminnalliseksi kokonaisuudeksi
 • Miten making of -materiaalia ja elokuvan/tv-sarjan hahmoja voidaan hyödyntää mobiilisovelluksissa
 • Miten tarinan hahmoja voidaan hyödyntää myöhemmin matkailukohteen sisällöntuotannossa (esim. työpajat)

Tarjouspyynnön tekijä on varannut hankintaan n. 50 000€.

Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.

Ajankohta

Kuvaukset Turun seudulla vuoden 2018 aikana. Matkailukohteen/tuotteen/palvelun avaaminen yleisölle tapahtuu syksyllä 2019.

 

 

HANKINTAMUOTO

Suorahankinta (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 40§ kohta 5)

TARJOUSTEN KÄSITTELY

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:

 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu

TARJOAJIEN KELPOISUUDEN ARVIOINTI

Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan suorittamiseksi. Todisteena yhteiskunnallisten velvoitteidensa suorittamisesta tarjoukseen tulee liittää seuraavat selvitykset:

 • verovelkatodistus (veroviranomaiselta saatava verovelkatodistus on selvitys veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä)
 • todistus maksetuista työeläkemaksuista (eläkevakuutusyhtiöltä, yksityisen elinkeinoharjoittajan osalta YEL)

TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN

Tarjouksen tulee olla sisällöltään tarjouspyynnön ehtojen mukainen. Tarjouksen tulee olla laadittu tarjouspyynnössä mainitulla tavalla ja sisältää kaikki vaaditut selvitykset tullakseen huomioiduksi tarjouskilpailussa.

TARJOUKSEN SISÄLTÖ

Tarjouksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Projektista vastaava organisaatio, vastaava(t) henkilö(t) ja heidän CV:nsä
 • Oleelliset referenssit kolmen (3) viime vuoden ajalta
 • Työsuunnitelma aikatauluineen
 • Kokonaishinta

TARJOUSTEN KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN VERTAILU

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa käytetään seuraavia kriteereitä:

 1. Työsuunnitelman sisältö (35 %)
 2. Organisaation asiantuntemus ja kyvykkyys, kokemus työn tekemisestä (35 %)
 3. Kokonaishinta (30 %)

TARJOUSHINTA/ERITTELY

Tarjousta pyydetään verottomana kokonaishintana siten, että se sisältää kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

LASKUTUS

Tarkemmat laskutusosoitetiedot sopimuksen yhteydessä.

OSATARJOUS

Osatarjouksia ei oteta huomioon.

TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tarjouksen tulee sitovana olla voimassa 30.6.2018 asti.

SOPIMUS

Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdä 7 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tärkeysjärjestyksessä:

 • sopimus
 • tarjouspyyntö liitteineen
 • julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 PALVELUT
 • toimittajan tarjous liitteineen

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään 21.6.2018 kello 12:00.

Tarjoukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen teija.raninen@wffc.fi

TARJOUSTEN HYLKÄÄMISPERUSTEET

Turku Science Park Oy pidättää itsellään oikeuden olla perustelluista syistä hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista ja sillä on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastamaton tarjous sekä puutteellinen tarjous.

Myöhästynyttä tarjousta ei oteta huomioon.

VAITIOLOVELVOLLISUUS

Työ suorittaja on velvollinen pitämään salassa toimeksiannon yhteydessä haltuunsa saamat tiedot (Julkisuuslaki, JulkL 621/1999)

TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä.

Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

MUUT EHDOT

Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT)

LISÄTIEDOT

Teija Raninen

teija.raninen@wffc.fi, puhelin 050 559 0549

Ainoastaan kirjallisena annetut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.

 

Turussa ___.___.2018

 

Nimi                     __________________________

 

 

Yhtiönimi            __________________________

 

 

TARJOUSPYYNTÖ 12.6.2018_elokuvamatkailukohde