Hankelistauksesta löydät Turku Science Park Oy:ssä käynnissä olevat hankkeet

BalticSatApps – Speeding up Copernicus innovation for the BSR environment and security

Toteutusaika: 1.7.2017 – 30.9.2020
Hankepartnerit: Projektissa on mukana yhteensä 11 partneria. Partnerit ovat kaukokartoitusaineistoista vastaavia organisaatioita, innovaatiotoiminnan asiantuntijaorganisaatioita sekä yrityskiihdyttämöjä Suomesta, Virosta, Puolasta, Ruotsista ja Venäjältä. Projekti ottaa huomioon EU:n Copernicus-ohjelman toimenpiteet sekä Euroopan avaruusjärjestön oman kiihdyttämöntoiminnan käynnistämisen Itämeren alueella.
Rahoitus: Baltic Sea Region Interreg 2014 – 2020. Kokonaisbudjetti 2,8 miljoonaa euroa.
Sisältö: BalticSatApps-projektin tarkoituksena on vauhdittaa kaukokartoitusaineistoihin ja -palveluihin liittyvän liiketoiminnan kehittymistä Itämeren alueella. Ala kasvaa voimakkaasti ja sen on ennustettu Euroopassa työllistävän 83 000 ihmistä ja sen liikevaihdon kasvavan 6,9 miljardiin euroon. Kaukokartoitusta hyödynnetään nyt vaihtelevasti lähinnä viranomaistoiminnassa ja tutkimuksessa, mutta sillä on valtava potentiaali myös yksityisen sektorin palveluntuotannossa.
Projektissa toteutetaan kolme työpakettia:
1) Info- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
2) Käyttäjälähtöisten innovaatioiden synnyttäminen
3) Kaukokartoitus- ja avaruusteknologian yrityskiihdyttämötoiminnan kehittäminen
TScP Oy:n tehtävät:
Lisätietoja: http://balticsatapps.eu/ ja engage@balticsattaps.eu.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Timo Huttunen

BiC – Biomarker Commercialization

Toteutusaika: 1.10.2017 – 30.9.2020
Hankepartnerit: Koordinaattori: Ideklinikken, Aalborg University Hospital, partnerit: Turku Science Park Oy, Biopeople/Kööpenhaminan yliopisto, Tartu Biotechnology Park, Turun yliopisto, ScanBalt, BioCon Valley, Vilnan yliopisto, Wroclaw Technology Park ja ScanBalt fmba
Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020 -ohjelma. Kokonaisbudjetti 2.55 miljoonaa euroa.
Sisältö: Hankkeen tavoitteena on edistää biomarkkerien kaupallistamista. Hankkeen aikana pyritään luomaan malli, jonka avulla voidaan tunnistaa ne yliopistossa kehitetyt biomarkkeriaihiot, joilla on todellista kaupallista potentiaalia. Lisäksi kehitetään toimintamallia, jolla yritykset saataisiin sitoutumaan tuotekehitysprojektiin jo aikaisessa vaiheessa. Hankkeen aikana pyritään tiivistämään yhteistyötä tutkimuksen, teknologiansiirtoyksikköjen, klusteriorganisaatioiden ja yritysmaailman välillä. Hankkeen aikana perustetaan myös web-pohjainen alusta, joka tulee toimimaan biomarkkerien markkinapaikkana myös hankkeen päättymisen jälkeen. Alustalle kootaan biomarkkereihin liittyvä osaaminen, tarjonta ja kysyntä. Hankkeessa suunnitellaan myös kolmea pilottia biomarkkerien kaupallistamisen eri vaiheista.
TScP Oy:n tehtävät: TScP osallistuu toimijoiden kartoittamiseen ja verkottamiseen, sekä biomarkkerien kaupallistamisen avuksi kehitettyjen toimintamallien ja web-pohjaisen alustan rakentamiseen.
Lisätietoja: biomarker.nu/
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Merja Tieaho

BIOPEN

Toteutusaika: 1.5.2017 – 30.10.2019
Hankepartnerit: BioEconomy Cluster ja CLIB 2021, Saksa, Green Chemistry Cluster, Puola, BioBasedDelta – klusteri, Hollanti, PNO/ Ciaotech Srl, Italia, Innovation Engineering Srl, Italia, Europe Unlimited, Belgia ja National Technical University of Athens, Kreikka. Smart Chemsitry Park / Turku Science Park Oy, Suomi
Rahoitus: Horizon2020 / Bio-based industries
Sisältö: Biopen -hanke kokoaa yhteen eurooppalaisia biotalousklustereita ja sen tavoitteena on löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia biotalouden alan yrityksille. Hankkeen verkkosivuille kerätään tietoa biotalouteen liittyvistä eurooppalaisista projektirahoitusmahdollisuuksista ja myös muuta aiheeseen liittyvää tietoa patenteista sekä vapaasti saatavilla olevia tieteellisiä julkaisuja. Sivuston yhteistyömahdollisuudet -osiossa yritykset ja yliopistot voivat etsiä yhteistyökumppaneita yhteisen EU-hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeeseen osallistuvat biotalousklusterit järjestävät eri maissa verkostoitumistilaisuuksia, joissa on mahdollisuus tutustua muihin eurooppalaisiin biotaloustoimijoihin ja löytää yhteistyömahdollisuuksia.
TScP Oy:n tehtävät: Tuoda suomalasia biotalouden toimijoita ja yrityksiä mukaan euroopapalaiseen biotalousverkostoon ja olla mukana järjestämässä verkostoitumistilaisuuksia.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Reeta Huhtinen

CB HealthAccess – Access to Distant Markets in Health and Wellness 

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2018
Hankepartnerit: Tallinn Science Park Tehnopol, Tartu Biotechnology Park, Turku Science Park Oy, Enixus Baltics Latvia, Swedish Medtech cluster
Rahoitus: Central Baltic Interreg program. Kokonaisbudjetti 1 242 359,33 Euroopan aluekehitysrahasto.
Sisältö: Projektissa keskitytään edistämään pk-yritysten valmiuksia ja käytännön myynti- ja markkinointitoimintaa kaukaisilla, EU:n ulkopuolisilla markkina-alueilla. Konsortion osapuolet ovat valinneet kohdealueeksi sellaisia maita, joista kustakin yhdellä osapuolella on jo hyvä paikallistuntemus ja josta kaikkien muiden alueiden yritykset ovat kiinnostuneita. Maiksi on lähtötilanteessa valittu US, Etelä- Korea, Intia ja Afrikasta Uganda. Kukin konsortion osapuolista saa johdettavakseen työpaketin, joka sisältää räätälöidyt maakohtaiset viennin aloittamiseen liittyvät toimenpiteet..
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa oman työpakettinsa suunnittelusta ja toteutuksesta. Työpaketti sisältää koulutusta ja SME-yritysten valmiuksien lisäämistä Etelä-Koreaan suuntautuvissa vientiponnisteluissa. TScP käyttää omia verkostojaan paikallisten yhteistyökumppaneiden identifioinnissa ja koordinoi yhteistyötä markkinaselvitysten teossa ja alueellisen koulutuksen järjestämisessä. TScP toteuttaa myös kyseiseen maahan suuntautuvan matkan, business mission, johon muut partnerit ja yrityksiä kaikilta osallistuvilta alueilta osallistuu. TScP markkinoi projektia alueensa yrityksille ja osallistuu näiden mukana kaikissa projektin kohdemaissa toteutettaviin toimenpiteisiin.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Teppo Laaksonen
Lue lisää >>  www.cbhealthaccess.eu

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa

Uudenmaan liiton logo

Toteutusaika: 1.8.2018 – 31.12.2020
Hankepartnerit: Turku Science Park , Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Varsinais-Suomen liitto, Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Suomen Ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus GTK, TTY-säätiö sr, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankkeen tavoite on toimijaekosysteemin kokoaminen ja toimintamallien kehittäminen, ratkaisujen tuomiseksi 6Aika kaupunkeihin suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisen seurauksena syntyvien maamassojen hyödyntämiseen. Yli 90% jätekertymästä on peräisin tehdasteollisuudesta (metsä-, metalli-, ja energia-), sekä kaivannaistoiminnasta. Yhdyskuntajätteen määrä koko jätemäärästä on vajaa 3 % ja sen kierrätysasteen nostamiseen on julkisella sektorilla useita hankkeita käynnissä. Tehdasteollisuuden sivuvirtoja ei ole riittävästi hyödynnetty liiketoiminnoissa, vaikka talteenotto ja jalostusteknologiat ovat jo pitkälle kehittyneet. Hankkeen aikana kootaan biotalouden-, cleantechin-, ja kiertotalouden – eli kestävän kehityksen toimijaekosysteemi, mikä koostuu yrityksistä, kaupungeista, julkisesta sektorista ja korkeakouluista. Hankkeessa kehitetään toiminta- arvonluontimalleja sekä digitaalisia ratkaisujen 6Aika kaupunkeihin suurvolyymisten sivuvirtojen ja kierrätettyjen maamassojen hyödyntämiseen. Hankkeessa kehitetään kansallinen toimijaekosysteemi (verkosto), mikä pystyy tarjoamaan kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluita kaupungille, mikä osaltaan tukee kaupunkien kehittymistä hiilineutraaleiksi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP on CircVol hankkeen koordinaattori ja meillä on merkittävä rooli kansallisen toimijaekosysteemin (verkoston) kokoamisessa. Hankkeessa TScP on mukana tukemassa kiertotalouden mukaisten tuoteiden ja palveluiden kaupallistamista ja hyödyntämistä 6Aika kaupungeissa. TScP:lla tulee olemaan myös merkittävä rooli hankkeen sisäisessä ja ulkoisessa veistinnässä.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Reeta Huhtinen

EEN 2017 – 2018 – Enterprise Europe Network

Toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2018
Rahoitus: COSME Work Programme 2014
Hankepartnerit:  Finpro Oy (koordinaattori) Helsingin seudun kauppakamari
Sisältö: ​Enterprise Europe Network -verkosto auttaa pk-yrityksiä EU:n sisämarkkinoiden, kansainvälistymisen ja teknologiansiirron eri vaiheissa. Se tarjoaa yrityksille EU-asioihin liittyvää neuvontaa sekä palveluita kansainvälisten yhteistyökumppaneiden etsintään. Euroopan komission osarahoittama verkosto toimii yli 50:ssä maassa, sen jäseninä on 660 organisaatiota ja se työllistää n. 4000 asiantuntijaa Euroopasta ja sen ulkopuolelta. Suomessa toimintaa koordinoi Finpro.​
TScP Oy:n tehtävät: ​TScP:n tehtävinä ovat uusasiakashankinta, asiakkaille tehtävät tarve- ja teknologiaselvitykset liittyen kv-kumppanuuksiin, yrityskuvausten laatiminen verkoston teknologiapörssiin ja sieltä sopivien profiilien hakeminen asiakkaille. TScP myös järjestää muiden verkostokumppaneiden kanssa yrityskontaktitapahtumia sekä yritysvierailuja kulloistenkin tarpeiden mukaan.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Timo Huttunen

 

FINKAMIE2018

(Enhancing the innovation management capacity of Finnish SMEs by the Enterprise Europe Network in 2017-2018)

Toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2018
Hankepartnerit: Finpro Oy
Rahoitus: Enintään seitsemän päivän palvelupaketteja kahdelle asiakasryhmälle: SME Instrumentti -rahoitusta saaneille ”Key Account Manager” -palvelu, jossa määritellään yrityksen kehittämistarpeet ja autetaan yritystä valitsemaan yritykselle konsultti kyseisiin kehittämistarpeisiin. ”Enhancing SME Innovation Management Capacity” –palvelussa tehdään innovaatiokyvykkyyden arviointi ja sen pohjalta kehittämissuunnitelma ja toimeenpanon seuranta. Palvelu on yritykselle maksuton, ja sen rahoittaa EU:n komissio. Palvelu liittyy Enterprise Europe Network -hankkeeseen, mutta sille on erillinen rahoitus.
TScP Oy:n tehtävät: Tehtävät
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Olli Mankonen

HUIMA – Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita

    Uudenmaan liiton logo

Toteutusaika: 1.9.2018– 31.8.2020
Hankepartnerit: Turku Science Park Oy, Posintra Oy
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankkeen aikana selvitetään hukkaenergian kohteita, jotka sopivat hankkeessa järjestettävän yhteisen ideakilpailun kohteiksi. Suunnitellaan ja järjestetään ylimaakunnallinen ideakilpailu, jonka tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ehdotuksia siitä, mihin ylijäämälämpöä voitaisiin käyttää. Etsitään tahoja, jotka ovat kiinnostuneita ehdottamaan uusia ratkaisuja teollisuusyritysten energiatehokkuuden parantamiseksi. Potentiaalisia ideoita jalostetaan yhdessä ideoiden esittäjien ja kilpailukohteiden yritysten kanssa ja nopeutetaan ideoiden jalostukseen kuluvaa aikaa. Lisäksi selvitetään ja tarjotaan jatkokehityspolkuja ideoille ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämiselle, joissa yritykset voivat jatkaa kehitystyötään hankkeen päätyttyä. Yhdeksi ylijäämälämmön käytön esteeksi on tunnistettu se, että ylijäämälämpöä ei haluta käyttää kaukolämpönä, koska sitä ei luokitella uusiutuvaksi energiaksi. Hankkeessa pyritään tuomaan epäkohtaa esille yhdessä kaupunkien ja toteuttajien kanssa ja vaikuttamaan asian muuttamiseen yhdessä koko hankkeen ajan. Lisää ideakilpailusta: https://www.posintra.fi/huima/
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Park kartoittaa Varsinais-Suomen alueen potentiaalisia yrityksiä, joista osa valitaan haastatteluun niiden energian lähteistä, käytöstä sekä yritysten prosesseista ja hukkaenergiasta. Samanaikaisesti yritysten hukkalämmön kartoituksen kanssa kartoitetaan Varsinais-Suomesta yrityksiä ja toimijoita, joilla on potentiaalia ideoida uusia hukkalämmön käyttömahdollisuuksia ja teknologioita. Turku Science Park Oy osallistuu myös Huima-hankkeen ideakilpailun suunnitteluun, toteuttamiseen sekä hankkeesta tiedottamiseen.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Liisa Laurikko

 

IRIS – Improved Results in Innovation Support

Toteutusaika: 1.10.2017 – 30.9.2020
Hankepartnerit: Projektissa on mukana yhteensä 14 partneria. Partnerit ovat kiihdyttämöjä ja asiantuntijaorganisaatioita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta ja Venäjältä.
Rahoitus: Baltic Sea Region Interreg. Kokonaisbudjetti 2,69 miljoonaa euroa
Sisältö: Hankkeen tavoitteena on kehittää Itämeren aluetta dynaamisena ja yrittäjälle ystävällisenä ympäristönä, jossa tehdään seudullista ja yli rajojen ulottuvaa yhteistyötä. Projektin keskiössä on eri hankepartnereiden organisaatiot ja niiden kehittäminen, jotta jatkossa Itämeren alueella toimisi entistä verkostoituneimpia ja parempia yrityshautomoita. Keskeisenä ajatuksena on tutustua alueen organisaatioihin, jakaa hyviä käytäntöjä sekä toteuttaa niitä käytännössä omassa organisaatiossa. Tästä on seurauksena lisää elinvoimaisia yrityksiä, joka osaltaan vie Itämeren aluetta eteenpäin dynaamisena ja innovatiivisena talousalueena. Olennaisena osana hanketta on myös kehittää ja ylläpitää toimiva monikansallinen yhteistyö ja suunnitella tulevia yhteistyöhankkeita.
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa oman työpakettinsa suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämän lisäksi vieraillaan säännöllisesti muissa organisaatioissa ja toteutetaan toimenpiteitä omassa organisaatiossa. TScP vastaa myös yhden työpajan järjestelyistä Turussa syyskuussa 2018.  
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Peter Lostedt

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke

Toteutusaika: 1.2.2015 – 31.7.2018
Hankepartnerit: Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Tampereen yliopisto, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki
Rahoitus: EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö: Innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaupunkiyhteisö synnyttää yhdessä uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Paikka, tuotteistetut prosessit ja ihmiset yhdistyvät arvoa luovaksi toiminnaksi. 6Aika-strategiassa kaupungit mahdollistavat uusien tuotteiden ja palveluiden luomisen ja testaamisen todellisissa kaupunkiympäristöissä ja innovaatioalustoissa, hyödyntäen mm. uudenlaisia hankintaprosesseja.

TScP Oy:n tehtävät / Innovatiiviset julkiset hankinnat: Innovatiivisten julkisten hankintojen kokonaisuudessa tavoitteena on tehostaa Turun kaupungin ja yritysten välistä varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelua ja kehittää uudenlaisia markkinavuoropuhelun menetelmiä. Markkinatietämyksen lisäämisellä pyritään saamaan innovatiivisten ratkaisujen hakeminen luonnolliseksi osaksi kaupungin palvelujen järjestämistä ja hankintatoimintaa. Osakokonaisuudessa järjestetään yrityksille suunnattuja markkinavuoropuhelutyöpajoja yhdessä Turun kaupungin toimialojen ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Marko Latokartano

TScP Oy:n tehtävät / Vierailukeskus: Turku Science Park Oy ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy ovat aloittamassa vierailukeskustoimintaa Turku Science Parkin alueella. Vierailukeskus tulee sisältämään yritysten ja korkeakoulujen showroomin, Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen elinkeinoelämän esittelyn ja kaupunkisuunnittelutilan. Kokonaisuudessaan vierailukeskus tuo esille nykyistä ja tulevaa elinkeinotoimintaa sekä sen taustalla olevaa historiaa. Tavoitteena on markkinoida alueen osaamista yritysten sidosryhmille, päättäjille, opiskelijoille jne. Yritykset ja muut mukana olevat tahot voivat järjestää tilassa yritystapahtumia ja tila toimii erilaisten asiantuntijavieraiden käynti-kohteena. Vierailukeskuksessa sovelletaan innovaatioalusta-ajattelua, jossa samassa tilassa kohtaavat yritykset, opiskelijat, kaupunkilaiset ja sitä kautta syntyy uusia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Turku Science Park Oy:n tehtävä on luoda toimintamalli ja prosessikuvaus vierailukeskustoiminnasta sekä etsiä potentiaalit yritys- ja korkeakoulukumppanit hankkeeseen. Lisätietoja tilasta (ladattava sovellus): Google Play tai Apple Store
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Emma Vironmäki

TScP Oy:n tehtävät / Business Lab: Business lab -toimintamallissa systematisoidaan Turun kaupungin kehittämistarpeiden ja yritysten ratkaisujen kohtaantoa, edistetään yhteiskehittämistä ja tavoitellaan mm. yhteisiä pilotteja, kokeiluja ja projekteja. Tavoitteena on saada kaupungille älykkäitä ratkaisuja ja yrityksille lisää liiketoimintaa sekä arvokkaita referenssejä. Projektipäällikkö huolehtii myös Turun osatoteutusten ja valtakunnallisen hankkeen paikallisesta koordinoinnista.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Aino Ukkola

6Aika – Näyttämöt ja kasvunpajat 

Toteutusaika: 1.9.2016 – 31.12.2018
Hankepartnerit: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turku Science Park Oy
Rahoitus: ESR
Sisältö: Hankkeen toimenpiteitä ovat Näyttömöt ja Kasvunpajat. Korkeakoulutettujen työttömien asiantuntijoiden ja valmistumisvaiheessa olevien korkeakouluopiskeijoiden osaamisen valjastamiseen kehitetään uudenlainen malli, joka tarjoaa näytön paikkoja (Näyttämö) yritysyhteistyössä tapahtuvan innovoinnin kautta (Kasvunpajat). Tavoitteena on yritysten kasvun lisäksi tunnistaa piilotyöpaikkoja yrityksissä ja siten vauhdittaa työllistymistä. Toimenpiteiden kautta yritykset saavat tiimeiltä apua liiketoiminnan kehittämiseen ja korkeakoulutettujen työnhakijoiden työnsaanti helpottuu uuden työllistymisväylän kautta.
TScP Oy:n tehtävät: Tuoda toimijat yhteen ja mahdollistaa eri sidosryhmien kohtaaminen ja verkottuminen. TScP tarjoaa fyysisen toimintaympäristön hankkeelle SparkUpin muodossa, jossa yrittäjät ja työtä etsivät kohtaavat. Hankkeen mahdollistamaa yhteiskehittämistä hyödyntäen pystytään testaamaan alueelle uutta toimintamallia korkeakoulutettujen työllistämisen tueksi (Aihio-malli). Samalla kehitetään työkaluja, joiden kautta tuetaan sekä potentiaalisten työnantajien tietoisuutta rekrytointimalleista ja työllistämisen tuista että kohderyhmän oman osaamisen tunnistamista, täydentämistä ja hyödyntämistä alueen työmarkkinoilla ja yrittäjyydessä. Toiminta tapahtuu tietoiskujen ja käytännön työpajojen kautta asiantuntijoiden ohjauksessa
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Megumi Hayashi

6Aika – Opastamisen ekosysteemi 

Toteutusaika: 1.9.2017 – 31.8.2019
Hankepartnerit: Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun kaupunki, Turku Science Park Oy
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankkeessa toteutetaan kolme toimenpidekokonaisuutta. TPK 1 suunnittelee kaupungeille opastuksen kokonaissuunnitelman, joka mahdollistaa keskitetyn, systemaattisen kehittämisen tulevaisuudessa. TPK2 suunnittelee ja testaa opastamisen innovaatioalustan, joka tuo yritykset yhteen kaupungin kanssa yhteiskehittämään innovatiivisia opastusratkaisuja. TPK 3 suunnittelee ja toteuttaa jokaisessa kaupungissa pilotteja ja toimenpiteiden vaikututtavuuden seurantaa. Tuloksena hanke luo opastamisen ekosysteemin jossa Helsinki, Tampere ja Turku (sekä 6Aika-kaupungit) kukin kehittävät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa jaetun innovaatioalustana kautta. Opastaminen kaupungeissa tehostuu ja keskusta-alueet elävöityvät uudella tavalla, mikä johtaa lisääntyneeseen liiketoimintaan elinkeinoelämälle. Toisaalta opastamisen palveluja ja tuotteita tuottavat yritykset tekevät tuotekehitystä yhdessä kaupunkien ja suuryritysten kanssa, aidoista tarpeista lähtien. Onnistuneet projektit poikivat arvokkaita referenssejä, jotka avaavat ovia kansainvälisille markkinoille.
TScP Oy:n tehtävät: Hankkeen koordinaattori. Osallistuu TPK 2:n toteuttamiseen.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Elina Malén

6Aika – Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä

Uudenmaan liiton logo

Toteutusaika: 1.7.2018 – 30.12.2020
Hankepartnerit: Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turku Science Park Oy, BusinessOulu, Pirkanmaan liitto, Tredea
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankkeen tavoitteena on tukea kasvuhakuisia yrityksiä kiinnittymään niille sopiviin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin sekä kehittää yritystoimintaa kaupunkiseuduille.
TScP Oy:n tehtävät: TScP keskittyy erityisesti kolmeen asiaan: 1) Miten nykyistä asiakasvirtaa saadaan kasvatettua yhteistyössä muiden kuutoskaupunkien kanssa ja miten tätä asiaa pystytään tulevaisuudessa paremmin seuraamaan ja mittaamaan. 2) Alueellisiin vahvuuksiin perustuvien kasvuun ja kansainvälistymiseen keskittyvien innovaatiokeskittymien kehittämiseen ja käynnistämiseen 3) Kehitetään ja pilotoidaan hallittu palvelupolku olemassa olevien startup-palvelujen päättymisestä hankkeessa kehitettäviin kasvu ja kansainvälistymispalveluihin. Lisäksi avataan Turun seudun ja Varsinais-Suomen osaamista ja palveluja kansallisesti.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Marko Puhtila

LicenseUp – Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista 

Toteutusaika: 1.4.2017 – 31.3.2019
Rahoitus: ESR 75%
Sisältö: LicenceUp – Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista -hankkeen tavoitteena on parantaa luovien alojen, erityisesti av- ja pelialan, yritysten toimintaedellytyksiä ja liikevaihtoa kehittämällä niiden taitoja hyödyntää aineetonta pääomaansa. Esimerkiksi brändin rakentaminen ja hallinta, lisensoinnin periaatteet ja toimintamalli puretaan auki, jotta lisensointia ja aineettomien oikeuksien hyödyntämistä osattaisiin ajatella kokonaisvaltaisemmin osana liiketoimintaa. Lisäksi tarkoituksen on perehdyttää myös alueellisia kehittäjäorganisaatioiden edustajia teemaan ja myös siten tavoittaa yrityksiä kautta maan. Osaamisen kasvattamisen rinnalla hanke järjestää luovan alan ja muiden toimialojen yrityksille konkreettisia mahdollisuuksia tavata ja suunnitella yhteistyötä. Hankkeen myötä pyritään myös mittaamaan aineettomien oikeuksien hyödyntämisen vaikuttavuutta sekä luomaan suositus julkisille tahoille jatkotoimenpiteistä. Hanke on valtakunnallinen.
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy hallinnoi LicenseUp-hanketta ja toteuttaa sparraus- ja matchmaking -tapahtumia eri kaupungeissa yhteistyössä alueellisten kehittäjien ja toimijoiden kanssa.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Lotta Mujo

Life Science -kiihdyttämö 

Toteutusaika: 1.8.2016–31.12.2018
Hankepartnerit: Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö: Tavoitteena on, Varsinais-Suomen maakuntastrategian mukaisesti, luoda uudenlainen ja pysyvä alueellinen toimialaspesifinen yhteistoimintarakenne ja -prosessi, joka tehostaa ja kiihdyttää alueen Life Science -alan kansainvälisesti kilpailukykyisten innovaatioiden tunnistamista ja jatkokehittämistä kaupallistamiskelpoisiksi sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kiihdyttämön uudenlainen toimintamalli tulee olemaan laatuaan ensimmäinen Suomen life science -toimialalla. Life Science -kiihdyttämöhanke on valmisteltu yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa eli Turun ammattikorkeakoulu Oy (Turun AMK), Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) ja Åbo Akademi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa toimenpidekokonaisuuksista 1,4,5 ja 6. Toimenpidekokonaisuudessa 1. luodaan uudenlainen, alueellista yhteistyötä syventävä ja tehostava Life Science -kiihdyttämön toimintamalli. Toimenpidekokonaisuudessa 4. rakennetaan kiihdyttämön toimintamallin eri toimenpiteiden käyttöön monipuolinen temaattinen verkosto. Toimenpidekokonaisuudessa 5. luodaan ja pilotoidaan mentoroinnin toimintamalli, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, minkälaista vaikuttavuutta syvällisellä ja pitkäkestoisella mentoroinnilla saavutetaan erilaisiin asiakasryhmiin (korkeakoululähtöiset tiimit ja varhaisvaiheen yritykset) ja life science-alatoimialoihin. Toimenpidekokonaisuudessa 6 tuotetaan viestintämateriaalia ja hankeraportteja rahoittajan sääntöjen mukaisesti.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Hanna Halme
Lue lisää >> www.lifesci.ac ja www.turkusciencepark.com/life-science-kiihdyttamo

Matkailun digihanke – Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut

Toteutusaika: 15.5.2018 – 30.4.2019
Hankepartnerit:
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus
Sisältö: Tavoitteena on edistää varsinaissuomalaisten matkailutuotteiden ja -palveluiden markkinointia ja myyntiä digitaalisesti kansainvälisille asiakkaille. Hankkeessa edistetään matkailuyritysten liikevaihdon kasvua luomalla uusia kumppanuuksia ja palveluketjuja. Matkailuyritysten digitaalisia valmiuksia ja osaamista parannetaan uudenlaisten jakelu-, varaus- ja myyntikanavaratkaisujen käyttöönotossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen yritykset, jotka tavoittelevat kansainvälisiä yksittäismatkailijoita.
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy vastaa koko hankkeen toteutuksesta.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Ira Lahovuo

Scandria®2Act – Sustainable and Multimodal Transport Actions in the Scandinavian-Adriatic Corridor 

Toteutusaika: 1.5.2016 – 30.5.2019
Hankepartnerit: 19 partneria Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta. Päätoteuttaja Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg, Potsdam, Germany
Rahoitus: Central Baltic Programme 2014-2020
Sisältö: Scandria2Act-hanke on ScanMed-ydinverkkokäytävällä toteuttava Berliini-Brandenburgin osavaltion johtama alueiden ja kaupunkien käytäväkehityshanke. Suomessa ScanMed-käytävää on Pohjoinen kasvuvyöhyke. Hankkeessa edistetään multimodaaleja kuljetusratkaisuja ja vaihtoehtoisia polttoaineita sekä kehitetään tapoja kasvukäytävälähtöiseen aluekehittämistyöhön.
TScP Oy:n tehtävät: TScP on mukana Scandria Corridor Governance -työpaketissa
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Pipa Turvanen
Lue lisää >> www.scandria-corridor.eu

SME2GO – Central Baltic Region Smart City Solutions for Global Cities 

Toteutusaika: 1.10.2015 – 30.9.2018
Hankepartnerit: SISP Swedish Incubators & Science Parks, Tukholma, Ruotsi, Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinna, Viro, Turku Science Park Oy, Turku, Suomi, Västerås Science Park AB, Västerås, Ruotsi, Posintra Oy, Porvoo, Suomi
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) hankkeelle hyväksytty tuki on yhteensä 1.419.997,25 euroa.
Sisältö: Kaupungeilla on merkittävä rooli pyrkimyksissämme vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Älykkäät kaupungit (smart cities) ja innovativiiset kaupunkialueet tulevat olemaan investointien pääkohde mm. Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Keskisen Itämeren alue voi ottaa merkittävän roolin tiedon ja osaamisen viennissä sekä täällä kehitettyjen innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Tällöin älykäs kaupunki –ratkaisuja tarjoavia yrityksiä tulee tukea. SME2Go -hanke keskittyykin näiden yritysten kilpailukyvyn parantamiseen. Hanke tuo yhteen pk-yrityksiä ja niiden osaamista, kehittää myynti- ja markkinointiosaamista, tuottaa markkinatietoa ja muodostaa yrityksistä ylikansallisia konsortioita. Hankkeen tuloksena muodostetaan 3-5 keskisen Itämeren alueelta tulevaa älykäs kaupunki konsortiota ja 2-3 näistä konsortioista solmii uusia myyntisopimuksia uusille markkinoille hankkeen aikana tai pian sen päättymisen jälkeen. Central Baltic Programme 2014-2020 on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Ohjelma on rahoitusohjelma, joka rahoittaa rajat ylittävää yhteistyötä Keskisen Itämeren alueella. Osallistuvat maat ovat Suomi (mukaan lukien Ahvenanmaa), Viro, Latvia ja Ruotsi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP:n rooli on, yhdessä muiden hankepartnerien kanssa, tukea alueen älykäs kaupunki -ratkaisuja tuottavien innovatiivisten yritysten kilpailukyvyn parantamista ja auttaa yrityksiä pääsemään uusille markkinoille tehokkaammin.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Sami Uusitalo
Lue lisää >> http://sme2go.eu/

TalentAIKO – Talent Boost Turku

Toteutusaika: 1.-5.2018 – 30.4.2019
Hankepartnerit:
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus
Sisältö: Osana Talent Turku -kokonaisuutta toteutettava kansainvälisten osaajien houkutteluun tarkoitetun yrityspalvelun kehittäminen ja käyttöönotto. Hankkeessa toteutetaan yritysten kanssa kansainvälisten osaajien rekrytointikampanjoita ja edistetään alueen kärkialojen kansainvälistä tunnettuutta.
TScP:n tehtävät:
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Pipa Turvanen

 

Työvoimahautomot – Turun seudun työvoimahautomot -hanke 

Toteutusaika: 6.3.2017 – 5.3.2019
Hankepartnerit: Turku, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun Ammatti-instituutti, Raisio seudun koulutuskuntayhtymä ja Turku Science Park Oy
Rahoitus: ESR ja valtio (75%), kunnat (17.2%), muu rahoitus (7.3%)
Sisältö: Turun seudun työvoimahautomot -hanke kehittää virtuaalisen kohtaamispaikan alueen yrityksille, työnhakijoille ja heidän ohjaajilleen sekä oppilaitoksille. Hankkeen tavoitteena on löytää työtä työnhakijoille ja osaavaa työvoimaa yrityksille. Samalla kehitetään prosesseja, joiden avulla oppilaitokset pystyvät entistä paremmin kohdentamaan koulutustarjontaa vastaamaan alueen yritysten osaamistarpeisiin.
TScP:n tehtävät: TScP:n roolina on Turun seudun teknologiatoimialan, erityisesti meri- metalliteollisuudenalan yritysten kontaktointi tavoitteena löytää näille yrityksille osaavaa työvoimaa tyydyttämään näiden yritysten työvoimatarpeita ja näin parantaa työvoiman ja yritysten välistä kohtaantamista. Samalla kartoitetaan tämän alan osaamistarpeita ja viestitään niistä tieto koulutusorganisaatioille.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Tuomas Mikkola

 

V-S Tekoälyverkosto

     

Toteutusaika: 1.5.2018 – 30.4.2020
Hankepartnerit:
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) / Uudenmaan liitto
Sisältö: Hanke luo Varsinais-Suomeen tarvittavat verkostot ja välineet joilla tekoälyn mahdollisuudet hyödynnetään parhaiten elinkeinoelämän, kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaamiseksi. Hankkeen tuloksena varsinaissuomalaiset tekoälyä kehittävät ja soveltavat yritykset ovat kilpailukykyisempiä toimijoita. Hanke luo alueellisen tekoälytoimijoiden kumppanuusverkoston, kytkee sen kansallisiin sekä kansainvälisiin verkostoihin, sekä luo alueellisen vision, jonka pohjalta ohjataan varsinaissuomalaista tekoälytyötä, sen vahvuuksia ja kehityssuuntia.
TScP:n tehtävät: Turku Science Park Oy toteuttaa koko hankkeen
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Michael Lindholm