Oman pääoman ehtoinen rahoitus

(Päivitetty 19.10.2020)

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi varautunut jatkorahoittamaan kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa. Tesi on käynnistänyt lisäksi kaksi uutta ohjelmaa, joihin haetaan myös sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole olleet aiemmin Tesin asiakkaita.

Vakausrahoitus

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnisti 14.4.2020 rahoitusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena. Vakautusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Väliaikaisesta vakautusohjelmasta tehdyt sijoitukset poikkeavat Tesin normaalista suorasta sijoitustoiminnasta, ja tarjoavat apua yrityksen akuuttiin maksuvalmiuskriisiin. Tesi tekee tilanteesta riippuen sijoitukset joko osakesijoituksina tai vaihtovelkakirjalainana. Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 miljoonaa euroa.

Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa:

 • Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa
 • Henkilöstömäärä yli 50
 • Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa

Vakautusrahoitusta voi hakea Tesin verkkosivujen kautta, mistä löytyvät myös ohjelman tarkemmat tiedot.

Tesin Venture Bridge -sijoitusohjelma ja hakuohjeet (17.6. alkaen)

Tesi sijoittaa Venture Bridge -ohjelmasta kansainvälistä kasvua hakeviin innovatiivisiin kasvuyrityksiin. Venture Bridge -ohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat keränneet vähintään siemenrahoituskierroksen ammattimaisilta venture capital -sijoittajilta ja joutuneet koronakriisin seurauksena lykkäämään seuraavan vaiheen ulkopuolista rahoituskierrosta.

Uutisia ja lisää tietoa Tesin sivuilla:
Tesi on varautunut jatkorahoittamaan kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa.
Tesi on käynnistänyt 14.4.2020 rahoitusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneille keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi.
Ensimmäisen kahden viikon aikana Tesin vakautusrahoitusta on hakenut 23 yritystä yhteensä 92,1 milj. eurolla. Tesillä on tällä hetkellä kolme sijoituspäätöstä valmistelussa yhteensä 25,5 milj. euron edestä.
Lisätietoa Tesin Venture Bridge –ohjelmasta, mm. sijoituskriteerit ja –ehdot sekä hakuohjeet

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Euroopan keskuspankki on päättänyt tarjota pankeille edullista lainaa, jos ne lainoittavat koronaviruksen vuoksi talousahdinkoon joutuneita pk-yrityksiä. Se helpottaa myös pankkien luotonantoa lieventämällä niiden vakavaraisuusvaatimuksia. Keskuspankki on pitänyt korkonsa ennallaan: talletuskoron -0,5 prosentissa ja ohjauskoron ennallaan 0,0 prosentissa.

Finnvera on varautunut koronaviruksen aiheuttamiin lisääntyneisiin rahoitustarpeisiin. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset näin yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Finnvera suosittelee asiakkaitaan toimimaan seuraavasti:

 • Yhteys omaan pankkiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Finnvera alentaa ja yksinkertaistaa koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun alusta lähtien. Aloittaville yrityksille suunnatun alkutakauksen, yli 3 vuotta toimineiden yritysten pk-takauksen ja Finnvera-takauksen fast trackin vuosittainen takausprovisio alenee ja on enintään 1,75 %. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu alenee ja on jatkossa 0,1 % takauksen määrästä. Muutos koskee 1.3.2020 lähtien myönnettyjä edellä mainittuja takauksia, ja se tullaan huomioimaan yrityksen laskutuksessa ilman asiakkaan erillistä yhteydenottoa. Lisäksi Finnvera tulee hyvittämään takautuvasti maksujen erotuksen niille asiakkaille, jotka ovat jo maksaneet korkeampaa takausprovisiota tai toimitusmaksua. Fast trackin osalta toimitusmaksu säilyy ennallaan noin 400 eurossa.

EU on vahvistanut Finnveralle koronatukiohjelman, jonka myötä sen lainoitusmahdollisuudet laajenevat. Takausosuutta voidaan nostaa velkakirjaluotoissa 90 %:iin. Rahoituksen hintaan takausosuuden nousu ei vaikuta.

Huom! 11.9.2020 alkaen rahoittajat ovat voineet hakea Finnvera-takausta yrityksen puolesta.

Lisätietoa Finnveran sivuilla

Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronaviruksen aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Myös takausten hinnoitteluun muutoksia.

Julkiset yritystuet

Väliaikaisia muutoksia yrityksen kehittämisavustukseen

Valtioneuvosto on 15.10. antamallaan asetuksella mahdollistanut yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa. Lisäksi asetuksella mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Muutokset ovat väliaikaisia ja voimassa 19.10.-31.12.2020.

Lisätietoja muutoksista Ely-keskuksen sivuilla.

Maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yritykset

Hallitus on päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla. Elinkeinokalatalouden piirissä toimiville yrityksille osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha. Tämän lisäksi varaudutaan maatilojen valtiontakausten takausvastuiden kasvuun sekä vesihuollon toimintaedellytyksien tukemiseen. Tästä tukirahoituksesta lisätietoa tämän sivun linkit-otsikon alta.

Haku on alkanut 18.5.2020. Rahoitus haetaan Hyrrä-järjestelmän kautta. Tukea voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka.

Kalatalousalan yritykset

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen. Avustuksen tarkoituksena on yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aikana.

Tukea voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.

Tuen määrä voi olla korkeintaan 70 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta. Avustus voi olla suuruudeltaan 2 000 – 120 000 euroa. Tuen määrän harkinnassa otetaan huomioon yrityksen saamat muut avustukset koronavirusepidemian vaikutusten hallintaan.

Hakumenettely avautui 14.10.2020. Lisätietoa hausta ELY-keskuksen sivuilla.

Ravitsemisyritysten tuet

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Tuen saaminen vaatii erillisen hakemuksen, mutta hyvityksen saa ilman hakemusta verottajalle toimitettujen tietojen pohjalta. Uudelleentyöllistämistukea voi saada myös vuokratyövoiman työllistämiseen. Hyvityksessä on pyritty huomioimaan liiketoiminnan kausivaihtelu.

Hyvitystä voivat saada sellaiset yritykset, joiden rajoitusvelvoitteen 4.4. – 31.5.2020 aikainen keskimyynti on ollut pienempi yritystoiminnan luonteen mukaisesti tarkasteltuna joko

 • vuoden 2020 tammi-helmikuun tai
 • vuoden 2019 huhti-toukokuun keskimyyntiin verrattuna.

Tarkastelu tehdään siltä ajanjaksolta, joka on ollut hakijan kannalta parempi.

Yritykset, joiden myynti on toteutunut rajoitusvelvoitteen aikana mainittujen tarkasteluajanjaksojen mukaisina, eivät ole tuen piirissä. Tuen piirissä eivät myöskään ole henkilöstöravintolat, joiden toimintaa ei ole rajoitettu eli palvelua tarjotaan pelkästään henkilöstölle/rajoitutulle henkilöpiirille eivätkä yritykset, jotka ovat konkurssissa.

Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista ”joustamattomista” juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.

Hyvityksen määrä

Hyvityksen määrä on 15 % enintään 1 milj. euron määräisestä myyntiin perustuvasta vertailuluvusta ja tätä suuremmasta määrästä 5 %.  Hyvityksen enimmäismäärä on 500 000 euroa.

Hyvityksen laskuperuste

 • Muutos, joka myynnille on aiheutunut rajoitusvelvoitteesta ajalta 4.4.-31.5.2020 suhteutetaan aiempiin edellä mainittuihin 2020 tai 2019 vertailujaksoihin.
 • Hyvitystä maksetaan rajoitusvelvoitteen yhteensä 58 päivältä.
 • Taustatietona käytetään yrityksen verottajalle arvonlisäverotuksessaan ilmoittamaa tietoa.
 • Oikeutensa tukeen voi tarkistaa KEHAn sivuilta Y-tunnuksella. 
 • Tuki on haettava 31.8.2020 mennessä. 

Tuki uudelleentyöllistämiseen

Tarkoitus on tukea valmiutta ja kykyä työllistää epidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle.

 • Tuen määrä on 1 000 euroa / työntekijä, jolle maksetaan palkkaa kolmen kuukauden ajalta yhteensä vähintään 2 500 euroa.
 • Tuki maksetaan ennakkona, yritys sitoutuu maksamaan vaadittavan palkan.
 • Tuen suuruus perustuu yrityksen ilmoittamaan työntekijämäärään.
 • Tuen saaminen vaatii erillisen hakemuksen.
 • Tuki on haettava 31.10.2020 mennessä.

Lisätietoa ja hakulomakkeet täältä.

Linkkejä toimijoiden sivuille

Maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset tiedotteet