Tällä sivulla voit tutustua Turku Science Park Oy:n viime vuosien hankkeisiin. Käynnissä olevat löydät Hankkeet-sivulta.

 

BIOPEN

""

Toteutusaika: 1.5.2017 – 31.12.2019
Hankepartnerit: BioEconomy Cluster ja CLIB 2021, Saksa, Green Chemistry Cluster, Puola, BioBasedDelta – klusteri, Hollanti, PNO/ Ciaotech Srl, Italia, Innovation Engineering Srl, Italia, Europe Unlimited, Belgia ja National Technical University of Athens, Kreikka. Smart Chemsitry Park / Turku Science Park Oy, Suomi
Rahoitus: Horizon2020 / Bio-based industries
Sisältö: Biopen -hanke kokoaa yhteen eurooppalaisia biotalousklustereita ja sen tavoitteena on löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia biotalouden alan yrityksille. Hankkeen verkkosivuille kerätään tietoa biotalouteen liittyvistä eurooppalaisista projektirahoitusmahdollisuuksista ja myös muuta aiheeseen liittyvää tietoa patenteista sekä vapaasti saatavilla olevia tieteellisiä julkaisuja. Sivuston yhteistyömahdollisuudet -osiossa yritykset ja yliopistot voivat etsiä yhteistyökumppaneita yhteisen EU-hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeeseen osallistuvat biotalousklusterit järjestävät eri maissa verkostoitumistilaisuuksia, joissa on mahdollisuus tutustua muihin eurooppalaisiin biotaloustoimijoihin ja löytää yhteistyömahdollisuuksia.
TScP Oy:n tehtävät: Tuoda suomalasia biotalouden toimijoita ja yrityksiä mukaan euroopapalaiseen biotalousverkostoon ja olla mukana järjestämässä verkostoitumistilaisuuksia.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Reeta Huhtinen

 

CB HealthAccess – Access to Distant Markets in Health and Wellness 

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2018
Hankepartnerit: Tallinn Science Park Tehnopol, Tartu Biotechnology Park, Turku Science Park Oy, Enixus Baltics Latvia, Swedish Medtech cluster
Rahoitus: Central Baltic Interreg program. Kokonaisbudjetti 1 242 359,33 Euroopan aluekehitysrahasto.
Sisältö: Projektissa keskitytään edistämään pk-yritysten valmiuksia ja käytännön myynti- ja markkinointitoimintaa kaukaisilla, EU:n ulkopuolisilla markkina-alueilla. Konsortion osapuolet ovat valinneet kohdealueeksi sellaisia maita, joista kustakin yhdellä osapuolella on jo hyvä paikallistuntemus ja josta kaikkien muiden alueiden yritykset ovat kiinnostuneita. Maiksi on lähtötilanteessa valittu US, Etelä- Korea, Intia ja Afrikasta Uganda. Kukin konsortion osapuolista saa johdettavakseen työpaketin, joka sisältää räätälöidyt maakohtaiset viennin aloittamiseen liittyvät toimenpiteet..
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa oman työpakettinsa suunnittelusta ja toteutuksesta. Työpaketti sisältää koulutusta ja SME-yritysten valmiuksien lisäämistä Etelä-Koreaan suuntautuvissa vientiponnisteluissa. TScP käyttää omia verkostojaan paikallisten yhteistyökumppaneiden identifioinnissa ja koordinoi yhteistyötä markkinaselvitysten teossa ja alueellisen koulutuksen järjestämisessä. TScP toteuttaa myös kyseiseen maahan suuntautuvan matkan, business mission, johon muut partnerit ja yrityksiä kaikilta osallistuvilta alueilta osallistuu. TScP markkinoi projektia alueensa yrityksille ja osallistuu näiden mukana kaikissa projektin kohdemaissa toteutettaviin toimenpiteisiin.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Teppo Laaksonen
Lue lisää >>  www.cbhealthaccess.eu

 

CB Springboard

Duration: 1.12.2015 – 31.1.2018
Project partners: University of Turku (Turku, Finland), Turku Science Park Ltd (Turku, Finland), Tallinn Science Park Tehnopol (Tallinn, Estonia), Tallinn University of Technology (Tallinn, Estonia), Latvia Technology Park (Riga, Latvia) and Riga Technical University (Riga, Latvia)
Funding: Central Baltic Interreg Programme 2014 – 2020.

Results: Central Baltic Startup Springboard supported the development of new startups in Turku, Tallinn and Riga and their cross-border collaboration.Total budget for the project was 1.338.502 EUR of which 1.078.053 ERDF. Project period was 01.11.2015-31.01.2018.

Springboard provided a supported path towards entrepreneurship by implementing three joint 10-week business acceleration programs and coaching for the most potential teams. Targeted B2B matchmaking activities were also organised in order to support already established early-stage companies. By combining expertise across borders, it is easier to find potential business ideas and to establish globally competitive joint teams with versatile know-how and experience.

The goals set for the project were achieved. The final meeting in September 2017 summarised the best practises and lessons learned by the organisers and participants of the Springboard accelerator programmes. 81 teams with 179 team members in three cities participated in the project. The Project supported the creation of a total of 18 registered cross-border co-operative companies, four of which were joint companies. CB Springboard succeeded in increasing the cross-border collaboration of start-ups and business development organisations in Turku, Tallinn and Riga.

Further information: http://www.cbspringboard.eu/en
Contact person in Turku Science Park Ltd:: Johanna Puhtila

 

Life Science -kiihdyttämö 

Toteutusaika: 1.8.2016–31.12.2018
Hankepartnerit: Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö: Tavoitteena on, Varsinais-Suomen maakuntastrategian mukaisesti, luoda uudenlainen ja pysyvä alueellinen toimialaspesifinen yhteistoimintarakenne ja -prosessi, joka tehostaa ja kiihdyttää alueen Life Science -alan kansainvälisesti kilpailukykyisten innovaatioiden tunnistamista ja jatkokehittämistä kaupallistamiskelpoisiksi sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kiihdyttämön uudenlainen toimintamalli tulee olemaan laatuaan ensimmäinen Suomen life science -toimialalla. Life Science -kiihdyttämöhanke on valmisteltu yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa eli Turun ammattikorkeakoulu Oy (Turun AMK), Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) ja Åbo Akademi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa toimenpidekokonaisuuksista 1,4,5 ja 6. Toimenpidekokonaisuudessa 1. luodaan uudenlainen, alueellista yhteistyötä syventävä ja tehostava Life Science -kiihdyttämön toimintamalli. Toimenpidekokonaisuudessa 4. rakennetaan kiihdyttämön toimintamallin eri toimenpiteiden käyttöön monipuolinen temaattinen verkosto. Toimenpidekokonaisuudessa 5. luodaan ja pilotoidaan mentoroinnin toimintamalli, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, minkälaista vaikuttavuutta syvällisellä ja pitkäkestoisella mentoroinnilla saavutetaan erilaisiin asiakasryhmiin (korkeakoululähtöiset tiimit ja varhaisvaiheen yritykset) ja life science-alatoimialoihin. Toimenpidekokonaisuudessa 6 tuotetaan viestintämateriaalia ja hankeraportteja rahoittajan sääntöjen mukaisesti.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Hanna Halme
Lue lisää >> www.lifesci.ac ja www.turkusciencepark.com/life-science-kiihdyttamo

 

LicenseUp – Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista 

Toteutusaika: 1.4.2017 – 30.4.2019
Rahoitus: ESR 75%
Sisältö: LicenceUp – Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista -hankkeen tavoitteena on parantaa luovien alojen, erityisesti av- ja pelialan, yritysten toimintaedellytyksiä ja liikevaihtoa kehittämällä niiden taitoja hyödyntää aineetonta pääomaansa. Esimerkiksi brändin rakentaminen ja hallinta, lisensoinnin periaatteet ja toimintamalli puretaan auki, jotta lisensointia ja aineettomien oikeuksien hyödyntämistä osattaisiin ajatella kokonaisvaltaisemmin osana liiketoimintaa. Lisäksi tarkoituksen on perehdyttää myös alueellisia kehittäjäorganisaatioiden edustajia teemaan ja myös siten tavoittaa yrityksiä kautta maan. Osaamisen kasvattamisen rinnalla hanke järjestää luovan alan ja muiden toimialojen yrityksille konkreettisia mahdollisuuksia tavata ja suunnitella yhteistyötä. Hankkeen myötä pyritään myös mittaamaan aineettomien oikeuksien hyödyntämisen vaikuttavuutta sekä luomaan suositus julkisille tahoille jatkotoimenpiteistä. Hanke on valtakunnallinen.
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy hallinnoi LicenseUp-hanketta ja toteuttaa sparraus- ja matchmaking -tapahtumia eri kaupungeissa yhteistyössä alueellisten kehittäjien ja toimijoiden kanssa.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Lotta Mujo

 

Matkailun digihanke – Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut

Toteutusaika: 15.5.2018 – 30.4.2019
Hankepartnerit:
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus
Sisältö: Tavoitteena on edistää varsinaissuomalaisten matkailutuotteiden ja -palveluiden markkinointia ja myyntiä digitaalisesti kansainvälisille asiakkaille. Hankkeessa edistetään matkailuyritysten liikevaihdon kasvua luomalla uusia kumppanuuksia ja palveluketjuja. Matkailuyritysten digitaalisia valmiuksia ja osaamista parannetaan uudenlaisten jakelu-, varaus- ja myyntikanavaratkaisujen käyttöönotossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen yritykset, jotka tavoittelevat kansainvälisiä yksittäismatkailijoita.
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy vastaa koko hankkeen toteutuksesta.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Ira Lahovuo

 

Opastamisen ekosysteemi (6Aika) 

""

Toteutusaika: 1.9.2017 – 31.12.2019
Hankepartnerit: Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankkeessa toteutetaan kolme toimenpidekokonaisuutta. TPK 1 suunnittelee kaupungeille opastuksen kokonaissuunnitelman, joka mahdollistaa keskitetyn, systemaattisen kehittämisen tulevaisuudessa. TPK2 suunnittelee ja testaa opastamisen innovaatioalustan, joka tuo yritykset yhteen kaupungin kanssa yhteiskehittämään innovatiivisia opastusratkaisuja. TPK 3 suunnittelee ja toteuttaa jokaisessa kaupungissa pilotteja ja toimenpiteiden vaikututtavuuden seurantaa. Tuloksena hanke luo opastamisen ekosysteemin jossa Helsinki, Tampere ja Turku (sekä 6Aika-kaupungit) kukin kehittävät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa jaetun innovaatioalustana kautta. Opastaminen kaupungeissa tehostuu ja keskusta-alueet elävöityvät uudella tavalla, mikä johtaa lisääntyneeseen liiketoimintaan elinkeinoelämälle. Toisaalta opastamisen palveluja ja tuotteita tuottavat yritykset tekevät tuotekehitystä yhdessä kaupunkien ja suuryritysten kanssa, aidoista tarpeista lähtien. Onnistuneet projektit poikivat arvokkaita referenssejä, jotka avaavat ovia kansainvälisille markkinoille.
TScP Oy:n tehtävät: Hankkeen koordinaattori. Osallistuu TPK 2:n toteuttamiseen.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Elina Malén
Projektin verkkosivuhttps://itsasign.fi/

 

Scandria®2Act – Sustainable and Multimodal Transport Actions in the Scandinavian-Adriatic Corridor 

""

Toteutusaika: 1.5.2016 – 30.5.2019
Hankepartnerit: 19 partneria Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta. Päätoteuttaja Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg, Potsdam, Germany
Rahoitus: Central Baltic Programme 2014-2020
Sisältö: Scandria2Act-hanke on ScanMed-ydinverkkokäytävällä toteuttava Berliini-Brandenburgin osavaltion johtama alueiden ja kaupunkien käytäväkehityshanke. Suomessa ScanMed-käytävää on Pohjoinen kasvuvyöhyke. Hankkeessa edistetään multimodaaleja kuljetusratkaisuja ja vaihtoehtoisia polttoaineita sekä kehitetään tapoja kasvukäytävälähtöiseen aluekehittämistyöhön.
TScP Oy:n tehtävät: TScP on mukana Scandria Corridor Governance -työpaketissa
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Pipa Turvanen
Lue lisää >> www.scandria-corridor.eu

 

SME2GO – Central Baltic Region Smart City Solutions for Global Cities 

Toteutusaika: 1.10.2015 – 30.9.2018
Hankepartnerit: SISP Swedish Incubators & Science Parks, Tukholma, Ruotsi, Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinna, Viro, Turku Science Park Oy, Turku, Suomi, Västerås Science Park AB, Västerås, Ruotsi, Posintra Oy, Porvoo, Suomi
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) hankkeelle hyväksytty tuki on yhteensä 1.419.997,25 euroa.
Sisältö: Kaupungeilla on merkittävä rooli pyrkimyksissämme vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Älykkäät kaupungit (smart cities) ja innovativiiset kaupunkialueet tulevat olemaan investointien pääkohde mm. Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Keskisen Itämeren alue voi ottaa merkittävän roolin tiedon ja osaamisen viennissä sekä täällä kehitettyjen innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Tällöin älykäs kaupunki –ratkaisuja tarjoavia yrityksiä tulee tukea. SME2Go -hanke keskittyykin näiden yritysten kilpailukyvyn parantamiseen. Hanke tuo yhteen pk-yrityksiä ja niiden osaamista, kehittää myynti- ja markkinointiosaamista, tuottaa markkinatietoa ja muodostaa yrityksistä ylikansallisia konsortioita. Hankkeen tuloksena muodostetaan 3-5 keskisen Itämeren alueelta tulevaa älykäs kaupunki konsortiota ja 2-3 näistä konsortioista solmii uusia myyntisopimuksia uusille markkinoille hankkeen aikana tai pian sen päättymisen jälkeen. Central Baltic Programme 2014-2020 on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Ohjelma on rahoitusohjelma, joka rahoittaa rajat ylittävää yhteistyötä Keskisen Itämeren alueella. Osallistuvat maat ovat Suomi (mukaan lukien Ahvenanmaa), Viro, Latvia ja Ruotsi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP:n rooli on, yhdessä muiden hankepartnerien kanssa, tukea alueen älykäs kaupunki -ratkaisuja tuottavien innovatiivisten yritysten kilpailukyvyn parantamista ja auttaa yrityksiä pääsemään uusille markkinoille tehokkaammin.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Sami Uusitalo
Lue lisää >> http://sme2go.eu/