Janne Lahtiranta

Ph.D. Senior Advisor
+358 400 789 984