Janne Lahtiranta

Ph.D. Senior Advisor,
eHealth
+358 400 789 984