Matkailupalveluiden koronaviestintä verkossa kirjavaa

  • Matkailun ohjelmapalveluita tuottavat Turun seudun toimijat hyödynsivät verkkoviestintää keväällä ja kesällä hyvin vaihtelevasti
  • Suurin osa yrityksistä reagoi tilanteeseen, mutta omien palveluidensa kehittämisestä pandemia-aikaan sopiviksi viesti vain viidennes palveluntarjoajista
  • Turku Science Park Oy:n matkailuelinkeinon kehittämisessä korostuvat tiedolla johtaminen ja digitalisaation hyödyntäminen

Jennifer Wardin Turun ammattikorkeakoulussa laatimassa opinnäytetyössä havainnoitiin Turun seudulla matkailun ohjelma- ja tapahtumapalveluita tuottavien yritysten viestintää niiden omilla verkkosivuilla yleisen koronatiedottamisen, pandemian aiheuttamien turvallisuustoimenpiteiden sekä uusien ideoiden ja palveluiden kehittämisen näkökulmista.

Kaikkiaan 27 palveluntarjoajan verkkosivujen sisällöt havainnoitiin kolmesti 10.5.–10.7.2020 välisenä aikana. Toukokuussa 78 % yrityksistä oli tiedottanut koronaan liittyen, niistä runsas puolet etusivullaan. Vastaavasti 22 % ei tuonut asiaa mitenkään esille sivuillaan. Heinäkuussa koronasta tiedottavien osuus oli kasvanut 85 %:iin ja vastaavasti koronan sivuillaan kokonaan huomiotta jättäneiden osuus oli laskenut 15 %:iin.

– Suurin osa yrityksistä oli reagoinut tilanteeseen. Muutamissa tapauksissa tiedottaminen oli kuitenkin laiminlyöty kokonaan, mikä jättää pandemian vaikutuksista kiinnostuneet sivuilla vierailijat epätietoisiksi palvelun turvallisuudesta ja antaa helposti epäpätevän kuvan yrityksestä. Vaikeneminen vaikuttaa suoraan asiakasmääriin ja siten kassavirtaan, muistuttaa erityisasiantuntija Hanna Lak opinnäytetyön toimeksiannon laatineesta Turku Science Park Oy:stä.

Palveluidensa kehittämisestä pandemia-aikaan sopiviksi viesti heinäkuuhun mennessä sivuillaan vain 22 % toimijoista. Markkinointi ja viestintä ovat tärkeä osa kriisinhallintaa ja ne ylläpitävät mielenkiintoa yritystä sekä sen uudistuksia ja vastuullisuustekoja kohtaan. Muuttuvat ja hallituksen tuoreen linjauksen mukaisesti myös paikallisen epidemiatilanteen huomioivat ravintoloiden aukiolosäännökset ovat hyvä esimerkki aktiivisen asiakasviestinnän tärkeydestä.

– Korona-aikana yrityksen kyky ennakoida ja toimia joustavasti on korostunut entisestään. Kun pandemiatilanne sallii, pääsevät patoutuneesta matkailukysynnästä ensimmäisenä hyötymään ne, joilta löytyy vaihtoehtoisia palveluita eri sääolosuhteisiin tai jotka muutoin kykenevät palvelemaan asiakkaita turvallisesti lyhyellä varoitusajalla. Tunnettuuden ja brändin rakentaminen jatkuu myös koronakriisin aikana, huomauttaa lehtori Telle Tuominen Turun AMK:sta.

Kesän seurannan perusteella Hanna Lak jakaa toimijat koronaviestintänsä aktiivisuuden perusteella kolmeen ryhmään.

– Ensimmäiseen lukeutuvat ne, jotka toimivat aktiivisesti ja uudistuvat muuttuneisiin olosuhteisiin sopeutuen ja niistä viestien. Toisen ryhmän muodostavat verkkosivuillaan vain viranomaisten määräyksiin perustuvia ohjeita jakavat. Kolmannessa ryhmässä viestiminen asiakkaille on jäänyt kokonaan tekemättä. Turun seudun matkailun kehitystyössä tärkeää on nyt kasvattaa tuohon ensimmäiseen ryhmään lukeutuvien yritysten määrää.

Varsinais-Suomen matkailu 2020 -työpajassa kehitettiin turvallista, kestävää sekä vähähiilistä ja vastuullista matkailua sekä vahvistettiin Varsinais-Suomen matkailutoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä.

Työ- ja elinkeinoministeriön laatima Suomen matkailustrategia korostaa yhteistyön ja yhdessä tekemisen tärkeyttä. Samaan tavoitteeseen tähdätään myös Turku Science Park Oy:n johdolla tehtävässä seudullisen matkailuliiketoiminnan kehittämistyössä.

– Monesti pienten ja keskisuurten yritysten johtohenkilöt ovat tiiviisti kiinni päivittäisessä työssä, jolloin erilaiset toimintamallit ja työkalut jäävät vähälle huomiolle. Tiedolla johtamisessa tilastojen ohella tärkeitä ovat esimerkiksi opinnäytetyöt ja muu yhteistyö korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Myöhemmin syksyllä lanseeraamme myös uuden digitaalisen alustan, joka yhdistää matkailutoimijoita ja antaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää ajankohtaista tietoa toimintansa kehittämisessä, Hanna Lak lupaa.

Turku Science Park Oy:n Varsinais-Suomen matkailun digitaalisen ekosysteemin kehittämishankkeessa halutaan tukea ja vauhdittaa alan yrityksiä kysynnän jälleen palautuessa COVID-19 aiheuttamien rajoitustoimien jälkeen. Kehittämishanketta rahoittaa Varsinais-Suomen liitto. Jennifer Wardin työn tuloksiin ja matkailutuotteiden palvelumuotoiluun perehdyttiin keskiviikkona 30.9. pidetyssä seminaarissa ja työpajassa.