Turun kaupunki koostaa pakettia yritysten ja muiden organisaatioiden tueksi

 • Turun kaupunki valmistelee toimenpiteitä yritysten aseman helpottamiseksi
 • Ostolaskujen maksuaikatauluja nopeutetaan ja kaupungin lähettämien laskujen maksuaikaa pidennetään
 • Vuokranmaksuaikatauluihin sovitaan myös helpotuksia

Koronaviruksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Turun kaupungille, alueen elinkeinoelämälle ja kolmannen sektorin toimijoille. Turun kaupunki haluaa omilla toimillaan tukea ja helpottaa yritysten ja yhdistysten akuuttia taloudellista tilannetta.

Maanantaina 30.3.2020 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Turkupaketti, joka sisältää linjauksia maksuaikakäytäntöihin, sopimusmuutoksiin ja avustuksiin sekä kaupungin perimiin tilavuokriin. Kaupunginhallitukselle tuodaan erillinen esitys asiakasmaksuista.

– Turun kaupunki kantaa huolta siitä, miten kaupungin elinkeinoelämä selviää koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Turku tukee ja auttaa kaikin käytettävissä olevin keinoin yrityksiä selviämään, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turun kaupunki tulee yrityksiä vastaan monin tavoin ja hakee joustoja myös koko Turku-konsernissa yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Turun toimintamahdollisuuksia rajoittaa valtiontukisääntely, joka koskee kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua.

Turkupaketin avulla tehdään toiminnallisia muutoksia, joiden seurauksena pyritään keventämään yritysten ja yhdistysten taloudellista painetta ja ehkäisemään erityisesti akuutteja kassakriisejä.

Asiakasmaksuja koskevista linjauksista tehdään erillinen esitys, ja se tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi myöhemmin.

Maksuaikatauluihin helpotuksia, vuokranperintään pidennyksiä

Kaupungin ostolaskujen maksuehto 30 vuorokautta muutetaan siten, että laskut maksetaan heti kun ne on hyväksytty. Muutoksen seurauksena laskuttajat saavat pääomat huomattavasti nykyistä nopeammin, jolloin palveluntuottajien maksuvalmius parantuu merkittävästi.

Kaupungin lähettämien laskujen normaali maksuehto on 14 päivää. Turkupaketin esityksen seurauksena asiakkaan maksuaika pitenee välittömästi 30 vuorokauteen.

Monet Turun kaupungin tiloissa ulkopuolisina vuokralaisina toimivat ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Turun kaupunki voi vuokralaisen erillisestä pyynnöstä siirtää vuokranmaksua 3 kuukauden osalta. Tällöin siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen ja annetaan enintään 24 kuukauden takaisinmaksuaika.

Kaupungin sulkemissa kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa toimivien vuokralaisten vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettaviksi.

Turku suosittelee kaikille konsernin yhteisöille, että ne noudattaisivat soveltuvin osin kaupungin linjauksia. Koska yhtiöt ja säätiöt toimivat hyvin erilaisilla toimialoilla, niille ei ole mahdollista antaa kattavaa, yksityiskohtaista ja sitovaa ohjeistusta. Yhteisöjä kuitenkin kannustetaan käyttämään tapauskohtaiseen harkintaan perustuvia joustoja, joilla voidaan helpottaa ahdinkoon joutuneiden asiakkaiden ja sopimuskumppaneiden tilannetta. Tavoitteena on turvata kaupungin elinvoimainen toimintaympäristö pitkällä aikavälillä sekä välttää työpaikkojen pysyvät menetykset.

Turku Science Park Oy tukee omilla toimillaan

Poikkeustilanteen johdosta Turku Science Park Oy on käynnistänyt toimet tukeakseen alueen yrityksiä kriisistä selviytymisessä.

Alueelliselle Turku Business Region -sivustolle on koottu korona-info -osio, joka toimii porttina kriisiajan yrityspalveluihin. Sinne koottujen linkkien kautta voi hakea itsenäisesti neuvoja eri asiantuntijatahojen verkkosivuilta. Korona-infon sivuilla on myös yhteydenottolomake, jonka täyttämällä Turku Science Park Oy:n yritysneuvojat ottavat yhteyttä ja auttavat yrittäjän tilanteen ja sen helpottamiseen käytettävissä olevien palveluiden ja rahoituskanavien kartoittamisessa.

Yritysneuvonta Potkuri ja startup-yhteisö SparkUp ovat sulkeneet ovensa asiakkaiden fyysisiltä vierailuilta, mutta apua ja neuvontaa tarjotaan nyt puhelimitse, sähköpostitse ja Teams-verkkoneuvotteluja hyödyntäen. Tulossa on myös verkossa pidettäviä neuvontatilaisuuksia.

Turkupaketin linjausesitykset:

 • saamisten maksuehtoa pidennetään 14 vuorokaudesta 30 vuorokauteen
 • eräpäivän siirtomahdollisuus pidennetään myös yksityisoikeudellisissa saatavissa 28 päivästä kolmeen (3) kuukauteen
 • maksusopimuksen maksimiaika pidennetään 12 kuukaudesta 24 kuukauteen
 • seuraavan 30 vuorokauden ostolaskut laitetaan viipymättä hyväksymisen jälkeen maksuun
 • kaupungin vuokralaisen erillisestä pyynnöstä vuokranmaksua voidaan siirtää kolmella (3) kuukaudella ja siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden takaisinmaksuajalla
 • kaupungin suljettavaksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vapaa-aikatoimialan vuokralaisina olevien yrittäjien vuokrasopimusten vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettavaksi
 • Vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin poikkeusolojen aikana eikä niiden päätyttyä, mikäli avustuksen käyttötarkoitusta on tarvittaessa muutettu tai käyttöaikaa pidennetty
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta ja käyttöajan pidentämisestä enintään vuodella päättää toimialajohtaja kirjallisen hakemuksen perusteella
 • Mikäli avustuksen saajan vuosikokous on poikkeusolojen vuoksi peruuntunut tai siirretty, voidaan selvityksenä vaadittava tilinpäätös hyväksyä hallituksen allekirjoittamana ja avustusvuotta koskevina toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnoksina
 • Poikkeusolojen vuoksi, järjestettäessä muita kuin digitaalisia tapahtumia ja toimintoja, joihin on myönnetty kaupungin avustus, tulee noudattaa annettuja yleisiä viranomaisohjeita ja pidättäytyä yleisötapahtumien järjestämisestä ainakin 30.6.2020 asti
 • Kohdennettuja erityisavustuksia, lukuun ottamatta digitaalisia tapahtumia ja toimintoja sekä olosuhde-, kunnostus- ja peruskorjausavustuksia, ei pääsääntöisesti myönnetä poikkeusolojen aikana
 • Avustuksen saajilta edellytetään poikkeusolojen suositusten noudattamista mm. harjoitusten ym. tapaamisten järjestämisessä. Toiminta-avustukset voidaan periä takaisin, mikäli näin ei toimita.