Yhteistyössä kohti kestävämpää matkailua

Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistamista Suomen matkailuun on Suomen valtakunnallinen matkailustrategia vuosille 2019–2023. Vision mukaan Suomi on Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Matkailustrategia on päivitetty työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana loppuvuodesta 2019 ja strategian tavoitteena on tuplata Suomen matkailuvienti.

Matkailu on Suomelle suuren potentiaalin omaava palveluala ja kasvava vientiala. Vuonna 2017 palveluiden vientituloista matkailuvienti muodosti yli 17 prosenttia, matkailun kokonaiskysyntä oli noin 15 miljardia euroa ja sen suora osuus BKT:sta 2,6 prosenttia. Matkailu työllistää yli 140 000 henkilöä. Lisäksi matkailulla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.

”Suomen matkailustrategian
tavoitteena on tuplata
Suomen matkailuvienti”

Suomen matkailussa odotetaan kansainvälisiltä kohdemarkkinoilta noin neljän prosentin vuosikasvua rekisteröidyissä yöpymisissä. Kotimaan matkailun kysynnän arvioidaan kasvavan noin kaksi prosenttia rekisteröidyissä yöpymisissä mitattuna. Matkailuviennin kasvupotentiaali on kuitenkin kotimaisen matkailukysynnän kasvua suurempi. Suomen matkailun kehittämistavoitteiksi on asetettu kestävän matkailun edistäminen, matkailualan digitalisointi, saavutettavuuden varmistaminen ja toimintaympäristön sujuvuuden kehittäminen.

Matkailualan kestävän kasvun ja uudistumisen mahdollistamiseksi strategiassa on tunnistettu neljä painopistettä: kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen, digitaaliseen muutokseen vastaaminen, saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioiden sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen. Yhteistyön merkitys on vahva, mikä näkyy strategian nimessäkin.

Suomen matkailualan sekä alueellisen matkailun edistämisessä kestävyyden lisäämisen keskeiseksi toimenpiteeksi on rakennettu Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki. Merkki kannustaa matkailuyrityksiä ja -alueita huomioimaan ympäristöllisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden omassa toiminnassa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.

”Tavoitteena on, että puolella
Turun seudun matkailuyrityksistä
on Sustainable Travel Finland -merkki”

Visit Turku ja Turku Science Park Oy ovat lähteneet yhteistyössä rakentamaan Turun seudun kestävän matkailun ohjelmaa Visit Finlandin Sustainable Travel -ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että puolella Turun seudun matkailuyrityksistä on suoritettuna Sustainable Travel Finland -merkki.  Ohjelman valmennukset toteutetaan Turun seudulla helmikuussa 2020 ja ohjelmaan ovat tervetulleita kaikki alueen matkailuyritykset ja -toimijat.

Tavoitteena on, että vuonna 2029 saaristo- ja kulttuurikaupunki Turku sekä rannikko- ja saaristoalue on Pohjois-Euroopan kiinnostavin, elämyksellisin ja kestävin kohde vierailla 365 päivää vuodessa. Arvolupauksenamme on, että panostamme kestävään ja vastuulliseen matkailuun.

Matkailutulon kasvu maakunnassa kaksinkertaistuu 2,9 miljardiin euroon vuoteen 2029 mennessä. Matkailun edistämisessä tavoittelemme matkailuelinkeinon kestävää kehittymistä ja matkailijamäärien kestävää, viisasta kasvua, joka huomioi alueen ainutlaatuiset luonto- ja kulttuurihistorialliset erityispiirteet. Toimintatapamme mukaan asiakkaille tarjotaan kansainvälisesti laadukkaita ja ainutlaatuisia elämyksiä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 2020-luvun matkailija valitsee useammin palvelun vastuullisuuden näkökulman huomioiden ja etsii tietoa palveluista sähköisten välineiden tai suosituksien avulla. Kestävien arvojen vaikutus matkailijoiden ostopäätöksiin kasvaa koko ajan ja toimimalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti yritys saa selkeää kilpailuetua.

Turun kaupungin tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2029 mennessä tukee kestävän matkailun kehittämistä. Yhteisenä tavoitteenamme on edistää kestävää matkailua Turun seudulla sekä rannikko- ja saaristoalueella sekä helpommin ja yhtenäisemmin viestiä alueesta kestävän matkailun kohteena.

Lähtekäämme yhdessä vastuullisesti kehittämään Turun seudun ja saariston matkailuelinkeinoa kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti!

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomien Aliot-palstalla 17.1.2020. Kirjoittajista Anne Muurinen on matkailuliiketoiminnan erityisasiantuntija Turku Science Park Oy:ssä ja Satu Hirvenoja työskentelee myynti- ja markkinointijohtajana Visit Turussa.