STEAM Turku vahvistaa tekniikan alan koulutuksen vetovoimaa ja kysyntää

 • STEAM Turku edistää luonnontieteiden ja tekniikan alan korkeakoulutuksen kysyntää Turun seudulla
 • Hanke luo yhteistyömuotoja oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden välille
 • Kiinnostus matematiikkaa kohtaan on lisääntynyt Turun seudun toisen asteen oppilaitoksissa

STEAM Turku tarjoaa perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävän tiede- ja teknologiapolun, jonka kautta eri-ikäisille lapsille ja nuorille aukeaa laaja mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa, erikoistua tekniikan eri alojen jatko-opiskeluun ja työharjoitteluun. Uusi toimintamalli vahvistaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamista sekä motivoi työelämään ja jatko-opintoihin.

Lounais-Suomessa on käynnissä poikkeuksellisen voimakas teknologiateollisuuden kasvuvaihe, jonka odotetaan kestävän pitkälle ensi vuosikymmenelle asti. Tämän positiivisen rakennemuutoksen myötä osaavan, erityisesti tekniikan aloja taitavan työvoiman tarve tulee kasvamaan voimakkaasti.

Turun kaupunki solmi huhtikuussa 2018 yhdessä alueen korkeakoulujen ja Turku Science Park Oy:n kanssa Teknologiakampus-sopimuksen, joka keskittyy tekniikan alan koulutustarjonnan ja tutkimuksen lisäämiseen. Sopimuksen tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen elinkeinoelämän positiivisen rakennemuutoksen myötä kasvaviin tarpeisiin.

STEAM Turku -hanke on osa Turun kaupungin toimintakokonaisuutta tässä yhteistyössä ja se linkittyy osaksi koko kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Hankkeeseen liittyy kokonaan tai osittain 18 erillistä projektia. STEAM -hankkeen yhteistyöverkostossa ovat Turun lisäksi mukana Salo, Pori, Rauma, Uusikaupunki, Loimaa ja Forssa. Yritysyhteistyökumppaneita ovat Meyer Turku Oy, Orion Oy, Elomatic Oy, Teleste Oy ja Auramarine Oy.

STEAM luo väyliä tekniikan alan koulutuksen kysynnälle

STEAM Turun tavoitteena on rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku, tarjota suoria väyliä jatko-opintoihin ja vahvistaa luonnontieteiden ja tekniikan alan korkeakoulutuksen kysyntää Turussa ja Lounais-Suomessa. Hanke luo samalla uusia yhteistyömuotoja sivistystoimialan, korkeakoulujen, yritysten ja muiden toimijoiden välille.

Hankkeen rahoituksesta vastaavat Turun kaupungin konsernihallinto ja sivistystoimiala sekä erilaiset ulkopuoliset rahoittajat (ESR, EAKR, OPH, OKM). Vuoden 2019 aikana STEAM-rahoitusta on eri hankkeissa yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on hieman yli kolmasosa. Kaupungin oma rahoitus koostuu projektien omarahoitusosuuden lisäksi jatkuvasta, projekteista riippumattomasta rahoituksesta.

STEAM – tavoitteet

 • STEAM -hankkeen tavoitteena on luoda Turun kaupungin uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseen.
 • rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku
 • tarjota suoria väyliä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle
 • luoda uusia yhteistyömuotoja sivistystoimialan, korkeakoulujen, yritysten ja muiden toimijoiden välille
 • vahvistaa luonnontieteiden ja tekniikan alan korkeakoulutuksen kysyntää Turussa ja Lounais-Suomessa pitkäjänteisesti eri koulutusasteiden laaja-alaisella yhteistyöllä
 • kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja, opetussisältöjä, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
 • koota yhteen koko sivistystoimialan STEAM – työtä tukevat projektit, välttää päällekkäiset toiminnot ja muu hukka sekä tehostaa projektien välistä yhteistyötä
 • tuotteistaa ja levittää hankeen tulokset sekä tukea tulosten ja hyvien käytäntöjen saavuttamista, juurtumista ja leviämistä sekä varmistaa aiempien projektien tulosten hyödyntäminen ja levittäminen osana nykyistä kehittämistoimintaa

Asetelmat STEAMin tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hyvät. Joulukuussa 2018 tehdyn tilannearvion mukaan

 • Turkulaisten 9 – luokkalaisten matematiikan osaaminen on Suomen huippua
 • Pitkän matematiikan lukijoita on Turun lukioissa selvästi maan keskiarvoa enemmän
 • Kone- ja tuotantotekniikan toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakeneiden opiskelijoiden määrä Lounais-Suomessa on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa samalla kun opintojen keskeyttämiset ovat vähentyneet selvästi