Yritykset hyödyntäneet aktiivisesti TFT-verkostoa

  • Turku Future Technologies -verkostossa (TFT) on työstetty yritysten tutkimushaasteita korkeakouluille vuodesta 2016 lähtien
  • TFT:n palvelu perustuu kunkin yrityksen omiin tarpeisiin toiminnan kehittämisessä
  • Parhaimmillaan yritysten tarpeet ohjaavat myös tulevia tutkimus- ja koulutussisältöjä

Yritysten innovaatio- ja kehitystarpeita palvelemaan luodun Turku Future Technologies -verkoston käynnistymisestä on kulunut jo runsaat kaksi vuotta. Sinä aikana Turku Science Park Oy:ssä verkoston palveluja välittävä tiimi on kontaktoinut jo 170 yritystä, joista korkeakouluille suunnattuja tutkimusaiheita on noussut peräti 270. Yhteistyösopimuksia korkeakoulujen ja yritysten välille on niiden pohjalta syntynyt tähän mennessä jo noin 30.

Verkoston onnistumisesta kertoo varmasti jotain myös se, että vuosi 2018 käynnistyi uusien ylläpitäjäkuntien mukaantulolla. Uudenkaupungin, Salon ja Forssan kaupunkien myötä TFT-verkosto täydentyi myös jokaisen kunnan nimittämällä kontaktihenkilöllä.

– Alkuvuoden aikana fokusoimme uusien kuntien integroimiseen TFT:n toimintaan. Salossa tammikuun lopulla järjestetty tapahtuma avasi hyvän väylän päästä tutustumaan salolaisiin yrityksiin. Tilaisuudesta poikikin muutamia tapaamisia. Myös yhteistyö Yrityssalon tiimin kanssa pääsi heti alkuvuodesta käyntiin ja saimme useita hyviä kontakteja heidän tiimistään. Helmikuussa järjestettiin myös tilaisuudet Forssassa ja Uudessakaupungissa, kertoo Account Manager Sofia Tuominen palvelusta vastaavasta Turku Science Park Oy:stä.

Kilautatko kaverille vai kysytäänkö korkeakouluverkostolta?

Kolmihenkisessä TFT-tiimissä verkostokoordinaattorina toiminut Marianne Leistén siirtyi keväällä toisiin tehtäviin. Seuraajan toimenkuvaa tarkistettiin rekrytointia valmisteltaessa, ja elokuun alussa tiimin uutena jäsenenä, Sofia Tuomisen ja tutkimus- ja kehittämispäällikkö Karri Mikkosen rinnalla aloitti Account Manager Vesa Erkkilä.

Erkkilä kertoo uuden tehtävän ja uuden työympäristön laittaneen hänet ajattelemaan yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä uusista näkökulmista.

– Olen saanut perehtyä siihen, miten TFT-palvelu eroaa lukemattomista muista toimintamalleista, joiden avulla yritetään yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä lisätä. Tai miksi yhteistyötä pitää yrittää lisätä erillisten hankkeiden tai ulkoisten toimijoiden toimesta. TFT-palvelun vahvuus on se, että siinä lähdetään kartoittamaan juuri sillä hetkellä pöydän ääressä olevan yrityksen tarpeita. Yrityksen ei tarvitse tietää millaisia toimintamalleja on käytettävissä tai onko aihepiiriin liittyen hankkeita jo käynnissä tai valmistelussa. Kun tarvekuvaus on laadittu, korkeakoulut sitten ehdottavat sopivaa toimintamallia.

Yritykselle selkeä tarjous, korkeakouluille yritystarpeita

Erkkilä sanoo, että TFT-prosessi on viilattu mahdollistamaan yritykseltä nopea päätös tarjottuun toimintamalliin tarttumisesta. Tähän liittyy kuitenkin myös haaste.

– Pienistä asioista on helppo tehdä nopeasti GO/NO -päätöksiä, mutta jos kyseessä on laajempi ja merkittävämpi asia, niin todennäköisyys nopealle päätöksenteolle alkaa laskea. Yritysten ja talousalueen kilpailukyvyn kannalta merkittävää vaikuttavuutta ei kuitenkaan saavuteta pelkästään pienillä teoilla. Merkittävään vaikutukseen tarvitaan myös isoja päätöksiä ja sitoutumisia.

Vesa Erkkilä ja Sofia Tuominen valmistelevat ja välittävät yritysten haasteita suomalaisten korkeakoulujen ratkaistavaksi Turku Future Technologies -verkostossa.

– Itseltäni toivon, että yritystarvekartoituksissa kirjoittamieni kysymysten sarja auttaisi korkeakouluja näkemään millaisten haasteiden kanssa pk-yritykset painivat valmistavan ja meriteollisuuden alalla. Sen lisäksi, että aiheita toteutetaan opinnäyte- ja harjoitustöiden kautta, toiveenani on laajemman merkityksen muodostuminen professorikunnan tulkitsemana. Parhaimmassa tapauksessa TFT-aiheiden virta generoi uusia tutkimushankkeita ja muokkaa koulutussisältöjä vastaamaan entistä paremmin yritysten tarpeita, Vesa Erkkilä sanoo.

TFT-palvelun ylläpitäjinä toimivat Turun, Rauman, Salon, Uudenkaupungin ja Forssan kaupungit. Yritysten käytettävissä on kahdeksan suomalaisen korkeakoulun osaaminen. Mukana ovat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Novia yrkeshögskolan ja Åbo Akademi.